Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/ży i położnych 50+ w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach

  • 14 February 2018
  • izabela

Projekt pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/ży i położnych 50+
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINÓW
SKŁADANIA OFERT - do dnia 28.02.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIA OFERT - w dniu 28.02.2018 r. o godz. 10:30

Numer Sprawy: 
WSP-DZP-2100-7/2018
Termin składania ofert: 
czw., 22/02/2018 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
czw., 22/02/2018 - 10:30
Katogoria: