Dostawy

Dostawa platform obrotowych w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/ży i położnych 50+ w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach

  • 18 July 2018
  • izabela

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.